Menu
Můj účet
Přihlášení uživatele
Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Zaregistrujte se.

Nepřetržitá pohotovost
Tel.: 596 614 560
Tel.: 603 454 033
Online rezervace
návštěvy
Katalog smuteční
hudby

Vítkovický hřbitov

AKTUÁLNĚ:  SPRÁVA HŘBITOVA se změnami od 01.04.2019

Z ROZHODNUTÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE VÝKON SPRÁVY HŘBITOVA PŘEBÍRÁ OD 01.04.2019  ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE. S TOUTO ZMĚNOU BYLO TAKÉ ROZHODNUTO O PŘEMÍSTĚNÍ KANCELÁŘE SPRÁVY HŘBITOVA DO BUDOVY VÍTKOVICKÉ RADNICE.

KONTAKTNÍ INFORMACE s účinností od 01.04.2019:

Úřad městského obvodu Vítkovice

odbor komunálních služeb, dopravy a hřbitovní správy,  dveře č.109

Mírové náměstí 516/1

703 00 Ostrava-Vítkovice

tel: 599 453 138, 599 453 154

email:posta@vitkovice.ostrava.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:  8,00-12,00  13,00-17,00

 

Ke stažení:  Sdělení s kontaktními informacemi

 

O vítkovickém hřbitově

V současné době je vítkovický hřbitov druhým největším pohřebištěm na území města Ostravy. Byl založen roku 1913 podle projektu vypracovaného šéfem stavební kanceláře Vítkovických železáren, architektem Ludwigem Fialou. O rok později byl vysvěcen a začalo se zde pohřbívat. Původně se předpokládalo, že bude vybudován velký centrální hřbitov a jeho kapacita bude dosahovat 36 000 hrobových míst se samostatným oddělením pro katolíky, protestanty a židy. Bude vystavěno oplocení se vstupní halou, úmrlčí komora a dokonce i krematorium. Velkolepé plány však pravděpodobně překazila první světová válka a nedostatek financí. Nakonec byla vystavěna jen márnice, ohradní zeď s bránami z čelní strany hřbitova, která je považována za kvalitní stavební projev s prvky secesního dekorativismu a ve dvacátých letech kaple s obřadní síní, s pitevnou a byty pro hrobníka a zahradníka. Během první světové války zde byly pohřbeny téměř čtyři stovky vojínů různých národností. V třicátých letech byla na hřbitově postavena krypta, do které byly uloženy ostatky vojínů – válečných zajatců, kteří zemřeli během první světové války a byli původně pochovaní nejen na tomto hřbitově, ale i v dalších částech dnešní Ostravy. Celkem je v tomto mauzoleu uloženo 1538 exhumovaných vojínů italské, československé, polské, ruské, maďarské, rakouské, rumunské a německé národnosti. Také během druhé světové války bylo na hřbitově pohřbeno v několika společných i jednotlivých hrobech mnoho vojáků a civilistů. Z celkového počtu 352 se jednalo o 82 osob německé národnosti. Koncem minulého století byly ostatky těchto padlých exhumovány a převezeny na hřbitovy v Brně a ve Valašském Meziříčí. Osudným pro hřbitov však bylo rozhodnutí z šedesátých let, kdy se začalo uvažovat o jeho úplném zrušení. Byla pozastavena údržba, přestalo se zde pohřbívat. Celý hřbitovní areál postupně chátral. V devadesátých letech minulého století nakonec přece jenom bylo od zrušení hřbitova upuštěno, jeho jednotlivé části byly obnovovány a hřbitov byl upraven do dnešní podoby, kdy kromě místa věčného odpočinku s několika kulturními památkami, je také významným krajinným prvkem o rozloze bezmála šesti hektarů.

Naše společnost zajišťuje na tomto hřbitově smuteční obřady v kapli s obřadní síní, pohřbívání zemřelých a ukládání zpopelněných ostatků. Výkon správy pohřebiště provádí městský obvod Vítkovice.

Hřbitov je přístupný veřejnosti:

1. května - 31. října  7,00 - 20,00 hod.
1. listopadu - 30. dubna  8,00 - 18,00 hod. 

 

 

Hrobová místa

Hroby pro pohřbívaní zemřelých v rakvích a k ukládání uren se zpopelněnými ostatky. Tato hrobová místa slouží především pro tradiční pochovávání zesnulých v rakvích do země. Liší se velikostí (jednohroby, dvoj a trojhroby) a vlastním provedením rámu a pomníku daného místa. 

Hrobky pro pohřbívání zemřelých v rakvích a k ukládání uren se zpopelněnými ostatky. Na rozdíl od hrobů se nepohřbívají rakve se zesnulými do země, ale do předem postavených převážně podzemních staveb.

Urnová místa (urnové komplety) pro ukládání uren se zpopelněnými ostatky. Na podzemní šachtici je postaven typizovaný tzv. urnový komplet o velikosti zpravidla 1x1m se zákrytovou deskou a vitrínkou. Na urnový komplet je možno postavit pomník s nápisem či smutečním symbolem, vázu, lampičku apod. Urny se ukládájí do šachtic a vitrínek. 

Epitafní desky (epitaf) pro ukládání uren se zpopelněnými ostatky. Tato menší urnová místa mají v zemi šachtici pro ukládání uren. Na této šachtici je položena jen nápisová pamětní deska, případně lampička a váza.

Kolumbárium (schránky) pro ukládání uren se zpopelněnými ostatky. Jednotlivé typizované schránky jsou součásti samostatných nadzemních staveb. Každá schránka má svou nápisovou desku.

Vsypová loučka pro ukládání zpopelněných ostatků vsypem do země.  Toto pietní místo s udržovaným trávníkem bez jakýchkoliv prvků hrobní kultury slouží k ukládání zpopelněných ostatků do anonymních, ale přesně vytyčených jamek. O umístění každého zesnulého je přesná evidence. Travní plochy nejsou jednotlivými hrobovými místy a je zejména zakázáno:

  • na loučku vstupovat,

  • instalovat pomníčky, vzpomínkové desky, kachličky, vázy, obaly na květiny, lampičky apod.,

  • svíčky rozsvěcovat přímo v trávníku nebo mimo vyhrazené plochy,

  • květiny pokládat přímo na trávník nebo mimo vyhrazené květníky,

  • chovat se způsobem dotýkajícím se důstojnosti pietního místa nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. 

Objednat vsyp je možno v našich jednacích kancelářích.

Místa pro smísení zpopelněných ostatků se zemí (společné hroby). Tato anonymní místa jsou využívána především pro ukládání osamělých zesnulých nebo pokud o ostatky nejeví zájem nikdo z pozůstalých.

 

 

Správa hřbitova

Z ROZHODNUTÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE VÝKON SPRÁVY HŘBITOVA PŘEBÍRÁ OD 01.04.2019  ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU VÍTKOVICE. S TOUTO ZMĚNOU JE SPOJENO TAKÉ PŘEMÍSTĚNÍ KANCELÁŘE SPRÁVY HŘBITOVA DO BUDOVY VÍTKOVICKÉ RADNICE.

Úřad městského obvodu Vítkovice

odbor komunálních služeb, dveře č.109

Mírové náměstí 516/1

703 00 Ostrava-Vítkovice

tel: 599 453 138, 599 453 154

email:posta@vitkovice.ostrava.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 8,00-12,00  13,00-17,00

 

 

Cena za nájem hrobového místa a služby s nájmem spojené

Cena za nájem činí 40,- Kč a za služby s nájmem spojené 70,- Kč, dohromady 110,- Kč/rok/m2.
např.: Jednohrob cca 3 m2 na deset let činí 3300,- Kč, urnový komplet na deset let činí 1100,- Kč.
Cena za nájem je splatná předem na celou dobu nájmu, zpravidla 10 let.

Smlouva o nájmu hrobového místa

Užívat hrobové místo (hrob, hrobku, urnové nebo epitafní místo) je možno pouze v souladu s Řádem pohřebiště a na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi nájemcem a provozovatelem pohřebiště.

K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa si do kanceláře správy hřbitova přineste s sebou:

- průkaz totožnosti
- dosavadní Smlouvu o nájmu hrobového místa nebo jinou listinu, kterou je možno doložit vlastnický vztah k hrobovému zařízení (kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví, apod.)
- finanční hotovost k uhrazení nájmu a služeb s nájmem spojených na celou dobu nájmu (akceptujeme také platební karty)
- údaje nutné k uzavření smlouvy a doplnění do evidence hrobových míst

 

Řád pohřebiště


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

MĚSTSKÝ OBVOD VÍTKOVICE

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ  městského hřbitova ve Vítkovicích

 

Článek 1

Základní ustanovení

1.     Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice (dále jen „provozovatel"), v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů vydává jako provozovatel veřejného pohřebiště na ul. Závodní č. 78 tento řád veřejného pohřebiště.

2.     Řád veřejného pohřebiště schválila Rada městského obvodu Vítkovice na svém zasedání dne 9.10.2002 pod č. usnesení 3390/91.

3.     V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů vydal souhlas s řádem veřejného pohřebiště  Magistrát města Ostravy, odbor komunální a bytový dne 9.9.2002 pod čj. KaB/2573/2002.

 

Článek 2

Působnost řádu

1.     Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál veřejného pohřebiště  (dále jen „pohřebiště") v Ostravě-Vítkovicích, ul. Závodní č. 78, jehož součástí jsou:

-       místa pro jednohroby, dvojhroby i vícehroby

-       hrobky

-       urnová řadová místa a urnové háje

-       epitafní místa

-       vsypová loučka

-       společný hrob

-       památníky

-       kaple pro obřady se smuteční síní

-       chladírna a další zařízení

2.     Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád") je závazný pro provozovatele, správce pohřebiště a dále pro subjekty zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, objednatele služeb, nájemce hrobových a urnových míst, návštěvníky pohřebišť včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem správce pohřebiště provádějí práce i pro organizace a instituce města.

 

Článek 3

Správa pohřebiště

Pohřebiště patří do vlastnictví Statutárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice, který vykonává jeho správu v souladu s § 18 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů prostřednictvím firmy CONCORDIA, spol s.r.o. se sídlem Prokopa Velikého č. 29 Ostrava-Vítkovice (dále jen „správce pohřebiště"), IČ : 19012195 zapsána v obchodním rejstříku dne 19.7. 1991 u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 968.

 

Článek 4

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště přístupné veřejnosti, se stanoví takto:

od 1. listopadu do 30. dubna                    8 - 18 hod

od 1. května     do 31. října                       7  - 20 hod

Správce pohřebiště je oprávněn povolit odůvodněnou vyjímku vstupu na pohřebiště mimo pracovní dobu individuálním povolením.

 

Článek 5

Pořádek na  pohřebišti

1.     Návštěvníci  pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Jsou povinni zdržet se hlučného chování, pouštění přenosných nosičů zvuku, požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

2.     Zdržovat se na pohřebišti je možné pouze v provozní době pohřebiště, stanovené v článku 2 tohoto řádu. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce provozní doby bez upozornění.

3.     Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělých osob.

4.     Podnapilým osobám, osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty je vstup na pohřebiště zakázán.

5.     Na pohřebišti je zakázáno jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích a skatteboardech.

6.     Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.

7.     Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel jenom v provozní době pohřebiště, po dobu nezbytně nutnou, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

8.     Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

9.     Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.

10.  Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

11.  Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, jsou-li vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a  rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených  plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používaní otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

12.  Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít  vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

13.  Odpadky je nutné odkládat na stanovená místa a respektovat třídění odpadu dle pokynů správce pohřebiště.

14.  Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.

15.  Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/ 1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).

16.  Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.

17.  Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště. Všechny osoby vykonávající činnosti související se zajištěním řádného provozu pohřebiště jsou povinni postupovat v souladu se zákonem 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, dodržovat řád pohřebiště a postupovat s vědomím správce pohřebiště.

 

Článek 6

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje následující služby:

a)     výkopové práce související s pohřbením a exhumací

b)     pohřbívání

c)     provádění exhumací

d)     ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků

e)     pronájem hrobových míst

f)      vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

g)     správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště a před hřbitovem

h)     zajišťování vrátní služby

i)      správu a údržbu objektu na pohřebišti

j)      zajišťování likvidace odpadu

k)     informační službu

 

Článek 7

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1.     Správce pohřebiště je povinen: 

a)     předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce") k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo. U vsypu je vyznačeno toto místo pouze v dokumentaci vedené provozovatelem pohřebiště.

b)     umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 11.

c)     umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu,  kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobové zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.  

2.     Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměru. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

Článek 8

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobové místa postupovat takto:

1.     Hrobové zařízení zřídit na základě nájmu hrobového místa sepsáním smlouvy a nájmu hrobového místa uzavřené mezi správcem pohřebiště (dále jen smlouva o nájmu).

2.     Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 11. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a  řídit se při provádění prací jeho pokyny, má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy  realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

3.     Provádět na vlastní náklady údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a)     Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu a zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.

b)     Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím esteticky vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobové místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.

c)     Odstranit včas znehodnocené květinové dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám.

d)     Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

4.     Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

5.     Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně. Všechna trvalá zeleň se stává majetkem provozovatele pohřebiště.

6.     Zajistit  na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

7.     Oznamovat správci pohřebiště veškeré údaje, změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

8.     Strpět  číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým.

9.     Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 9.

10.   Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 4.

 

Článek 9

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných ostatků a jejich exhumace

1.     Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem.Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Správce pohřebiště musí dbát na to, aby při převzetí lidských pozůstatků byla dodržena povinnost doložení úmrtí listem o prohlídce mrtvého.

2.     Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebiště vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.

3.     Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím jméno zemřelého datum narození, úmrtí, den pohřbu a jméno provádějící pohřební služby. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.

4.     Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně. Výplň rakví může být z materiálů jako např. papír, dřevěné piliny, látky. Při nátěru rakví nesmí být použito toxických látek.

5.     Pro pohřbívání do hrobek je možné  použít  rakve  s   maximálními rozměry 2, 15 x 0,85 m, a to celodubové nebo z jiných tvrdých dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo kovové rakve s nepropustným dnem.

6.     Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách, u nichž je zjevné, že nejsou zetlelé, může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajského hygienika.

 

Článek 10

Tlecí doba

Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků byla stanovena na základě hydrogeologického průzkumu provedeného firmou UNIGEO Ostrava-Hrabová dne 20.1. 1992 a schválena Městským hygienikem Ostrava dne 28.1.1992, č.j. 1028/ 219.19/ 92 na 15 let.

 

Článek 11

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1.     Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

a)     Základy musí  odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí minimálně 600 mm.

b)     Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních podmínek.

c)     Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů. Stěny jednotlivých čel hrobů musí být vzdáleny nejméně 60 cm.

d)     Vlastní náhrobek a rámy hrobů musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.

2.     Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky

a)     Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 260 cm

b)     Stěny musí být vybudovány z porézních materiálu, pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka.

c)     Stěny hrobky z porézních materiálu musí mít šíři nejméně 30 cm, betonové stěny nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.

d)     Dno hrobky může být bez betonového pokryvu. V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.

e)     Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.

f)      Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.

g)     Kovové prvky v hrobce musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.

h)     Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm.

i)      Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.

j)      Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.

k)     Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1m2.

l)      Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

3.     Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

-      dobu výstavby hrobky

-      zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

-      požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-      podmínky používání komunikací

-      způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

-      povinnost dozoru při stavbě

-      průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

4.     Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit

-      druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

-      způsoby a cyklus revizí hrobky

5.     Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména

-      respektování důstojnosti a místa, omezení hlučných prací

-      neomezovat průchodnost komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům

-      nenarušovat hrobová místa nebo jakkoli omezovat práva nájemců hrobových míst

-      zajistit ochranu zeleně, kořenového systému zeleně

-      dodržovat stanovené jízdní trasy

-      stanovený způsob napojení na elektrické, vodovodní a jiné sítě

6.     Po ukončení prací na pohřebišti je nutné uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

Článek 12

Účinnost

Opatření k provozování veřejného pohřebiště „Řád veřejného pohřebiště" nabývá účinnosti 1.11.2002.

 

Mgr. Petr Kutěj, v.r.

starosta

MOb Vítkovice

 

Ing. Josef  Vrážel, v.r.

místostarosta

MOb Vítkovice