Menu
Můj účet
Přihlášení uživatele
Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Zaregistrujte se.

Vítkovický hřbitov

 

O vítkovickém hřbitově

V současné době je vítkovický hřbitov druhým největším pohřebištěm na území města Ostravy. Byl založen roku 1913 podle projektu vypracovaného šéfem stavební kanceláře Vítkovických železáren, architektem Ludwigem Fialou. O rok později byl vysvěcen a začalo se zde pohřbívat. Původně se předpokládalo, že bude vybudován velký centrální hřbitov a jeho kapacita bude dosahovat 36 000 hrobových míst se samostatným oddělením pro katolíky, protestanty a židy. Bude vystavěno oplocení se vstupní halou, úmrlčí komora a dokonce i krematorium. Velkolepé plány však pravděpodobně překazila první světová válka a nedostatek financí. Nakonec byla vystavěna jen márnice, ohradní zeď s bránami z čelní strany hřbitova, která je považována za kvalitní stavební projev s prvky secesního dekorativismu a ve dvacátých letech kaple s obřadní síní, s pitevnou a byty pro hrobníka a zahradníka. Během první světové války zde byly pohřbeny téměř čtyři stovky vojínů různých národností. V třicátých letech byla na hřbitově postavena krypta, do které byly uloženy ostatky vojínů – válečných zajatců, kteří zemřeli během první světové války a byli původně pochovaní nejen na tomto hřbitově, ale i v dalších částech dnešní Ostravy. Celkem je v tomto mauzoleu uloženo 1538 exhumovaných vojínů italské, československé, polské, ruské, maďarské, rakouské, rumunské a německé národnosti. Také během druhé světové války bylo na hřbitově pohřbeno v několika společných i jednotlivých hrobech mnoho vojáků a civilistů. Z celkového počtu 352 se jednalo o 82 osob německé národnosti. Koncem minulého století byly ostatky těchto padlých exhumovány a převezeny na hřbitovy v Brně a ve Valašském Meziříčí. Osudným pro hřbitov však bylo rozhodnutí z šedesátých let, kdy se začalo uvažovat o jeho úplném zrušení. Byla pozastavena údržba, přestalo se zde pohřbívat. Celý hřbitovní areál postupně chátral. V devadesátých letech minulého století nakonec přece jenom bylo od zrušení hřbitova upuštěno, jeho jednotlivé části byly obnovovány a hřbitov byl upraven do dnešní podoby, kdy kromě místa věčného odpočinku s několika kulturními památkami, je také významným krajinným prvkem o rozloze bezmála šesti hektarů.

Naše společnost zajišťuje na tomto hřbitově smuteční obřady v nové smuteční síni, pohřbívání zemřelých a ukládání zpopelněných ostatků. Výkon správy pohřebiště provádí městský obvod Vítkovice.

Hřbitov je přístupný veřejnosti:

1. května - 31. října  7,00 - 20,00 hod.
1. listopadu - 30. dubna  8,00 - 18,00 hod. 

 

 

Mapa hřbitova

Odkaz na portál vítkovického hřbitova najdete zde: HřbitovServer

Aplikace obsahuje mimo mapy hřbitova další informace o pohřebišti, dokumenty, formuláře nebo fotogalerii. V mapě je možno dohledat umístění hrobového místa podle čísla hrobu nebo podle zemřelých. Aplikace také například umožňuje ověřit, zdali je hrobové místo volné k pronajmutí

 

 

Hrobová místa

Hroby pro pohřbívaní zemřelých v rakvích a k ukládání uren se zpopelněnými ostatky. Tato hrobová místa slouží především pro tradiční pochovávání zesnulých v rakvích do země. Liší se velikostí (jednohroby, dvoj a trojhroby) a vlastním provedením rámu a pomníku daného místa. 

Hrobky pro pohřbívání zemřelých v rakvích a k ukládání uren se zpopelněnými ostatky. Na rozdíl od hrobů se nepohřbívají rakve se zesnulými do země, ale do předem postavených převážně podzemních staveb.

Urnová místa (urnové komplety) pro ukládání uren se zpopelněnými ostatky. Na podzemní šachtici je postaven typizovaný tzv. urnový komplet o velikosti zpravidla 1x1m se zákrytovou deskou a vitrínkou. Na urnový komplet je možno postavit pomník s nápisem či smutečním symbolem, vázu, lampičku apod. Urny se ukládájí do šachtic a vitrínek. 

Epitafní desky (epitaf) pro ukládání uren se zpopelněnými ostatky. Tato menší urnová místa mají v zemi šachtici pro ukládání uren. Na této šachtici je položena jen nápisová pamětní deska, případně lampička a váza.

Kolumbárium (schránky) pro ukládání uren se zpopelněnými ostatky. Jednotlivé typizované schránky jsou součásti samostatných nadzemních staveb. Každá schránka má svou nápisovou desku.

Vsypová loučka pro ukládání zpopelněných ostatků vsypem do země.  Toto pietní místo s udržovaným trávníkem bez jakýchkoliv prvků hrobní kultury slouží k ukládání zpopelněných ostatků do anonymních, ale přesně vytyčených jamek. O umístění každého zesnulého je přesná evidence. Travní plochy nejsou jednotlivými hrobovými místy.

 

Správa hřbitova

Úřad městského obvodu Vítkovice

odbor komunálních služeb, dopravy a hřbitovní správy

Mírové náměstí 516/1

703 00 Ostrava-Vítkovice

email: posta@vitkovice.ostrava.cz

web: www.vitkovice.ostrava.cz

 

Kontakty:

Hřbitovní správa, p. Renáta Surovecká  
Mírové náměstí 516/1, Ostrava-Vítkovice, budova radnice 599 453 138, 599 453 154
Úřední hodiny: Pondělí a Středa  8:00-12:00 13:00-17:00  
Hřbitovní správa, p. Pavel Mytych, p. Andrea Tušinovská  
Závodní 3051/78a, Ostrava-Vítkovice, budova na hřbitově

720 735 344, 599 453 202

Úřední hodiny: Pondělí a Středa  8:00-12:00 13:00-17:00, Úterý a Čtvrtek  8:00-12:00 13:00-14:00, Pátek  pouze pro objednané  

 

 

Řád pohřebiště

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví)
 

vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

Řád veřejného pohřebiště městského obvodu Vítkovice

1. Rada městského obvodu Vítkovice ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválila tento „Řád veřejného pohřebiště“ dne 13.11.2023 pod číslem usnesení 1136/RMOb-Vit/2226/36.

2. Řád veřejného pohřebiště je vydán po předchozím souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 23.10.2023, vydaného pod č.j. MSK 129060/203.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Provozování veřejného pohřebiště je součástí veřejné infrastruktury a službou zajišťovanou ve veřejném zájmu v samostatné působnosti městského obvodu Vítkovice.
 2. Řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“) upravuje provoz veřejného pohřebiště v městském obvodě Vítkovice, ulice Závodní na pozemku parc.č. 192/1, pohřebiště, k.ú. Vítkovice, parc.č. 192/43, 192/44, zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Vítkovice.
 3. Provozovatelem veřejného pohřebiště je statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, se sídlem Mírové náměstí 516/1, Ostrava-Vítkovice, zastoupené starostkou/starostou, IČO: 00845451.

 

Článek 2

Provozní doba pohřebiště

 

 1. Pohřebiště je místo veřejně přístupné:

od 1. listopadu do 30. dubna                              08:00 - 18:00 hod

od 1. května     do 31. října                               07:00 - 20:00 hod

 1. Provozovatel je oprávněn povolit odůvodněnou výjimku individuálním povolením.
 2. Návštěvníci jsou povinni opustit pohřebiště do konce uzavírací doby bez upozornění.
 3. Mimo vymezenou dobu je pohřebiště uzamčeno.
 4. Provozovatel může z oprávněných důvodů přístup veřejnosti na pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat, např. v době provádění terénních úprav, exhumací, za sněhu, náledí apod., pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Provozovatel v zimním období zajistí nezbytnou údržbu hlavních komunikací pohřebiště v zájmu zajištění bezpečnosti.

 

Článek 3

Podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa

 

 1. Nájem hrobového místa vzniká na základě písemné smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště a mezi nájemcem hrobového místa.
 2. Zájemce o nájem hrobového místa na pohřebišti nemá nárok na okupaci opuštěného hrobového místa nebo na individuální umístění hrobu na pohřebišti.
 3. Doba nájmu hrobového místa v podobě hrobu se stanoví tak, aby od pohřbení mohla být dodržena stanovená tlecí doba na pohřebišti. Nájem hrobového místa lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny.
 4. K uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa je zájemce o nájem povinen poskytnout pronajímateli zejména tyto údaje:
  1. jméno a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské pozůstatky nebo ostatky jsou na pohřebišti uloženy, místo a datum jejího narození a úmrtí,
  2. údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků, datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení,
  3. záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,
  4. jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a data narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
  5. jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu zástupce hrobového místa
 5. Změny výše uvedených údajů a skutečností je nájemce povinen bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli veřejného pohřebiště.
 6. Nájem hrobových míst se sjednává zpravidla na 10 let. Maximální délka nájmu je stanovena na 20 let. Minimální délka nájmu je stanovena na 1 rok.
 7. Platným uzavřením nájemní smlouvy k hrobovému místu na pohřebišti vzniká nájemci právo zřídit na místě hrob, urnové či epitafní místo, včetně vybudování náhrobku a hrobového zařízení (rám, krycí desky apod.) a vysázet květiny, to vše v souladu s obsahem nájemní smlouvy, tímto Řádem a pokyny provozovatele veřejného pohřebiště, s následnou možností uložit v tomto místě lidské pozůstatky a lidské ostatky.
 8. Uložení konstrukce pro ukládání vykopané zeminy při výkopu vedlejšího hrobu a nutné kamenické práce na přilehlém hrobovém místě, to vše v odůvodněných případech a na nezbytně nutnou dobu, není omezením práva nájemce ve smyslu § 25 zákona o pohřebnictví. Dojde-li k zásahu do hrobového místa, nebo zařízení a vznikne-li tímto škoda, je povinen hrobové místo uvést do původního stavu, nebo škodu nahradit ten, kdo škodu způsobil. To platí i v případě, že škůdce ke své činnosti přibral třetí osobu.

 

Článek 4

Působnost řádu pohřebiště

 

 1. Vysvětlení zkratek pojmů:
  1. Řád – Řád veřejného pohřebiště,
  2. provozovatel pohřebiště – vykonává provozování veřejného pohřebiště zejména ve smyslu § 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví.
 2. Ustanovení tohoto Řádu se vztahují na areál veřejného pohřebiště v Ostravě-Vítkovicích, ul. Závodní, jehož součástí jsou:
  1. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů
  2. místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
  3. místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
  4. epitafní místa
  5. vsypová loučka
  6. společný hrob
  7. válečné hroby a pietní místa
  8. kaple pro obřady se smuteční síní
  9. chladírna a další zařízení
 3. Řád je závazný pro provozovatele a dále pro subjekty, zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatele a zhotovitele služeb, návštěvníky pohřebiště včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem provozovatele a nájemce provádějí práce pro ostatní veřejnost.
 4. Pokud bude stejná věc popsána v několika dokumentech a v každém jinak, tak mají přednost v pořadí: samotná nájemní smlouva, Řád, zákon o pohřebnictví a občanský zákoník. Smlouva i řád nesmějí být v rozporu se zákonem nebo být proti zákonu speciálnímu i obecnému. Zvláštní ustanovení mají vždy přednost před obecnými, a to i když jsou uvedena v jednom dokumentu. Pokud není v žádném dokumentu nějaká věc upravena, řídíme se pravidly uvedenými v právních předpisech.
 5. Hrob, ve kterém je pohřben zemřelý, jehož činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná, je možné rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu Vítkovice prohlásit za „Čestný hrob“ na základě pravidel pro udělování čestného občanství, čestných poct a ceny městského obvodu Vítkovice. Hrob, který bude prohlášený „Čestným hrobem“ bude opatřen nápisem „Čestný hrob“. Nájemci hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“ přísluší sleva z nájmu a služeb s nájmem spojených ve výši 20 % u jednohrobu a urnového místa, ve výši 20 % u dvojhrobu. Nájemce nesmí bez souhlasu zastupitelstva městského obvodu Vítkovice odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Čestný hrob“, neprojeví nájemci zájem nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je městský obvod Vítkovice povinen učinit na své náklady opatření směřující k zachování pietnosti a důstojnosti hrobu.
 6. Náhrobek, vykazující vysoké uměleckořemeslné zpracování, je možné rozhodnutím rady městského obvodu Vítkovice prohlásit za „Cenný náhrobek“. Nájemce nesmí bez souhlasu rady městského obvodu Vítkovice odstranit hrobové zařízení hrobového místa. V případě, že o další užívání hrobového místa, na kterém se nachází hrob prohlášený za „Cenný náhrobek“, neprojeví zájem nájemci nebo v případě, že hrobové zařízení vykazuje znaky opuštěnosti, je městský obvod Vítkovice povinen učinit na své náklady opatření směřující k zachování „Cenného náhrobku“.

 

Článek 5

Rozsah poskytovaných služeb

 

 1. Na pohřebišti obce jsou poskytovány zejména tyto základní služby (dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona o pohřebnictví):
 1. pronájem hrobových míst pro hroby, hrobky, kolumbária, uložení lidských ostatků v urnách, pro vsyp lidských ostatků,
 2. výkopové práce související s pohřbením a exhumací,
 3. správa a údržba veřejného pohřebiště,
 4. správu a údržbu objektů na pohřebišti,
 5. zajišťování likvidace odpadu,
 6. vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště,
 7. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště a před hřbitovem,
 8. zajišťování obsluhy a provozu veřejného WC,
 9. informační služby týkající se veřejného pohřebiště
 10. vykonávání dozoru nad dodržováním tohoto řádu.
 1. Na pohřebišti jsou dále poskytovány služby:
  1. pohřbívání a provádění exhumací,
  2. ukládání uren se zpopelněnými lidskými pozůstatky (nejedná se o pohřbení),
  3. vsyp zpopelněných lidských pozůstatků,
  4. pronájem vývěsní skříňky k reklamním účelům.

Provozovatel poskytuje služby v souladu s platným „Ceníkem za poskytování služeb“ na úseku pohřebnictví v městském obvodu Vítkovice.

 

Článek 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

 1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
 2. Obdobně jako při přijímání lidských pozůstatků k pohřbení provozovatel dbá na to, aby převzetí nezpopelněných lidských ostatků bylo doloženo alespoň úmrtním listem a průvodním dopisem s uvedením, o čí ostatky se jedná, odkud jsou (číslo hrobu a název pohřebiště) a v koho zájmu se exhumace a převoz prováděl (číslo objednávky a smluvní strany); u urny postačí předložit doklad o zpopelnění, který obsahuje údaje shodné s identifikačním štítkem. Tyto dokumenty by měly být podkladem i pro evidenci související s provozováním pohřebiště.
 3. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem nájemce hrobového místa a provozovatele, a to pouze způsobem, který odpovídá podmínkám pohřbívání na pohřebišti.
 4. Provedení exhumace po tlecí době je možné na základě písemné žádosti o jejím provedení podané nájemcem hrobového místa a prokazatelném souhlasu provozovatele pohřebiště. Před exhumací nezetlených lidských ostatků musí nájemce hrobového místa písemně požádat o souhlas také krajskou hygienickou stanici.
 5. Nájemce hrobového místa doloží k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle § 22 odst. 2 zákona o pohřebnictví a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 ods. 1 občanského zákoníku.
 6. Exhumace nezpopelněných lidských ostatků za účelem jejich zpopelnění v krematoriu je zakázáno. Výjimky dle individuální žádosti může podle čl. 15 schválit pouze provozovatel pohřebiště.
 7. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena.
 8. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
  1. jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10 let věku nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10 let nejméně 1,2 m,
  2. dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou spodní vody,
  3. boční vzdálenost mezi hroby musí činit nejméně 0,3 m,
  4. rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřelou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.
 9. Všechny rakve včetně exhumačních musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.
 10. Rakve, použité pro pohřbívání do země, musí být vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Nerozložitelné díly (madla rakve apod.) lze použít jen omezeně. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek dle ČSN 49 3160 Rakve.
 11. Výplň rakví (vystýlka), transportní vaky vložené do rakví a rubáše mohou být vyrobeny pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír, u vaků rozložitelné plasty a u rubášů látky.
 12. Milodary vložené do rakve mohou být vyrobeny také pouze ze snadno rozložitelných materiálů.
 13. Na pohřebišti je zakázána výstavba hrobek, pouze běžná údržba stávajících.

 

Článek 7

Stanovení tlecí doby

 

V souladu se stanoviskem krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 2.4.2019 čj. KHSMS 12025/2019/OV/HOK, vydaného na základě výsledků hydrogeologického průzkumu na veřejném pohřebišti, je pro uložení lidských ostatků do hrobů stanovena tlecí doba v délce 20 let.

Jsou zakázány prohloubené hroby. Nová hrobová místa lze zřídit pouze v sekcích I., III., IV., V., VI., VII., XXIII., XXIV., XXV., a XXVI.

 

Článek 8

Povinnosti návštěvníků, způsob a pravidla užívání zařízení

 

 1. Zdržovat se na pohřebišti je možné pouze v provozní době, stanovené v čl. 2 tohoto Řádu.
 2. Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
 3. Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán, rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.
 4. Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se jen s prokazatelným souhlasem provozovatele za podmínek stanovených provozovatelem.
 5. Na pohřebišti není dovolena jízda jinými vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů. Chodci mají vždy přednost před vozidly. Přednost v jízdě má vozidlo, které přijíždí zprava.
 6. Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.
 7. Na veřejné pohřebiště je zákaz vstupu se psem.
 8. Návštěvníci jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti. Jsou povinni zdržet se hlučného chování, pouštění přenosných nosičů zvuku, požívání alkoholických nápojů, omamných a psychotropních látek, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
 9. Z hygienických důvodů není dovoleno na pohřebišti pít vodu z vodovodních výpustí. Rovněž není dovoleno tuto vodu odnášet v náhradních obalech mimo pohřebiště.
 10. Svítidla mohou návštěvníci a nájemníci na pohřebišti rozsvěcovat jen pokud jsou vhodným způsobem zabezpečena proti vzniku požáru. Na parapetech kolumbárií je pokládání svítidel zakázáno. Provozovatel může v odůvodněných případech používání svítidel na pohřebišti omezit nebo i zakázat.
 11. Na vsypových loukách je dovoleno používat svítidel jen na místech k tomu určených. Vstup na vsypové louky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice lze umísťovat jen na plochy k tomu určené.
 12. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 13. Návštěvníkům je zakázáno provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně na pohřebišti.
 14. Na pohřebišti je povoleno provádět práce pouze v takovém rozsahu a způsobem, který stanoví tento Řád a provozovatel veřejného pohřebiště.
 15. Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím souhlasu provozovatele veřejného pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebiště ani hrobových místech a hrobových zařízeních.
 16. Na pohřebišti rovněž není dovoleno pořádat presentační akce soukromých subjektů zaměřené na výkon následné služby pro nájemce či prodej jimi nabízeného zboží. Všechny podnikatelské subjekty, které chtějí vykonávat jakékoli práce či služby pro nájemce, mají oznamovací povinnost k této činnosti vůči provozovateli veřejného pohřebiště.
 17. Všechny osoby, vykonávající činnosti, související se zajištěním řádného provozu pohřebiště, jsou povinny tak činit v souladu se zákonem o pohřebnictví a ostatními právními normami, upravujícími takovou činnost, dodržovat tento Řád, a to vždy s vědomím provozovatele veřejného pohřebiště, nebo s jeho předchozím souhlasem, je-li ho dle tohoto Řádu potřeba.

Článek 9

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 1. Provozovatel pohřebiště je povinen:
 1. všem osobám bez ohledu na občanství – zájemcům o nájem stanovit stejné podmínky pro sjednání nájmu dle typu hrobového místa,
 2. předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené hrobové místo. U vsypu je vyznačeno toto místo v dokumentaci vedené provozovatelem,
 3. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu za podmínek stanovených v článku 12 tohoto Řádu,
 4. umožnit nájemci zřízení hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup k hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele a vznikne-li škoda, je provozovatel povinen hrobové místo uvést do původního stavu,
 5. písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu trvalý pobyt, nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci v místě na daném pohřebišti obvyklém, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu,
 6. zabezpečovat výkopy hrobů a služby související s pohřbíváním, manipulací s lidskými ostatky, exhumacemi a ukládáním zpopelněných ostatků (vsypy, uložení uren). Tuto povinnost může zajistit i u třetího subjektu po protokolárním předání pracoviště a nejbližšího okolí,
 7. zajišťovat údržbu veřejné zeleně na pohřebišti podle platných předpisů, pokynů příslušného správního orgánu, provádět úklid cest a chodníků, běžnou údržbu oplocení, společných zařízení a inženýrských sítí v rozsahu stanoveném smlouvou, dbát na úpravu pohřebiště,
 8. zajišťovat sběr, třídění, uskladňování a likvidaci všech odpadů z pohřebiště včetně odpadů biologicky nebezpečných,
 9. zabezpečovat pořádek a čistotu na pohřebišti včetně údržby veřejných travnatých ploch, opuštěných hrobových míst, společných hrobů a vyhrazených ploch,
 10. umožnit oprávněným osobám manipulaci se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště nebo provedení exhumace za podmínek stanovených zákonem o pohřebnictví a tímto Řádem.
 1. Hrobová místa provozovatel zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
 2. Vzájemný vztah mezi provozovatelem a nájemcem hrobového místa je upraven nájemní smlouvou uzavřenou mezi provozovatelem a nájemcem. Nájem nelze sjednat za života nájemce se zástupcem nájemce. Zástupce může pouze se souhlasem provozovatele na hrobové místo uložit novou nebo vyjmout stávající urnu. Smlouva obsahuje označení předmětu nájmu k hrobovému místu, výše nájemného a cen služeb, náhradní kontaktní osobu a údaje o hrobovém zařízení.
 3. Nájemce hrobového místa souhlasí, aby jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození byly provozovatelem (pronajímatelem) evidovány a zpracovávány v souladu se zvláštním předpisem (Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění), v databázi nájemců hrobových míst, příp. vlastníků hrobového zařízení a byly použity k plnění povinností a práv, které s provozováním pohřebiště souvisí.
 4. Nájem lze sjednat i na dobu předcházející pohřbení nebo uložení urny. Podnájem hrobového místa je zakázán.
 5. V případě, že se jedná o nájem hrobového místa v podobě hrobu, musí být doba, na níž se smlouva o nájmu uzavírá, stanovena tak, aby od pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro pohřebiště. Doba doplatková se používá při pohřbení zemřelého s tlecí dobou a tuto dobu je nutno doplatit do délky tlecí doby. Každý druhý a další nájem lze sjednat na dobu max. 20 let, nejdříve však v kalendářním roce, ve kterém sjednaná doba nájmu končí. Pokud ze strany nájemce dojde k předčasnému ukončení nájmu, zbývající částka za nájemné a služby se nevrací. Částka se nevrací rovněž i u nájmu pro jiná hrobová zařízení.
 6. Změna nájemce musí být provedena písemnou dohodou smluvních stran nebo novou smlouvou.
 7. V případě úmrtí nájemce přechází nájemní vztah na zástupce uvedeného v poslední smlouvě, nebo na osobu, kterou nájemce určil, nebo na dědice na základě dokladu o dědickém řízení. Je-li dědiců více, je povinností dědiců uzavřít dohodu, kdo z nich bude nájemcem. Nájemní smlouva se uzavírá pouze s jedním oprávněným dědicem. Dědic je povinen sdělit provozovateli nové údaje potřebné pro vedení evidence.
 8. Přechod nebo převod vlastnického práva k hrobce nebo hrobovému zařízení je nabyvatel povinen písemně oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu.
 9. Nájem hrobového místa zaniká uplynutím sjednané doby.
 10. Před uplynutím doby pronájmu zaniká nájem hrobového místa pouze:
 1. písemnou dohodou nájemce a provozovatele (pronajímatele),
 2. písemným odstoupením od smlouvy o nájmu hrobového místa ze strany provozovatele (pronajímatele) v případech stanovených zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění,
 3. je-li z důvodu veřejného zájmu výjimečně zrušit pohřebiště před uplynutím závazných lhůt v souladu se Zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění.
 1. Pokud se hrobka nebo hrobové zařízení staly opuštěnou po účinnosti zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník (tj. od 1. ledna 2014) a jsou zároveň stavbou, bude od 1. ledna

2024 provozovatelem pohřebiště provedena nabídka příslušnému Úřadu pro zastupování

státu ve věcech majetkových.

 1. Pokud byla hrobka opuštěna před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  (tj. před 1. lednem 2014), bude zaevidována do majetku obce, která je vlastníkem pozemku

(viz ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) nebo obce, která je provozovatelem pohřebiště (viz ustanovení § 996 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Oznámení o novém vlastníkovi hrobky, která se tímto postupem stala hrobkou obecní, se zveřejní vhodným způsobem na veřejném pohřebišti (např. ve vývěsní skřínce). U opuštěného hrobového zařízení probíhá postup shodně.

 1. K zániku nájmu hrobového místa odstoupením od smlouvy o nájmu hrobového místa nemůže dojít v průběhu tlecí doby. V případě zániku nájmu hrobového místa před uplynutím doby pronájmu pronajímatel nemá povinnost vypořádat zbylé částky nájemného a cen služeb. Po zániku nájmu se lidské ostatky, o jejichž nové uložení se bývalý nájemce nepostaral, ponechají na dosavadní místě. Při nájmu hrobového místa novému nájemci budou tyto lidské ostatky uloženy pod stanovenou hloubku nového hrobu.

Článek 10

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobové místa postupovat takto:

 1. Hrobové zařízení zřídit na základě nájmu hrobového místa sepsáním smlouvy a nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště (dále jen smlouva o nájmu).
 2. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem způsobem obvyklým na pohřebišti nebo jeho části.
 3. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku 6 a 12 tohoto Řádu. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny.
 4. Provádět na vlastní náklady údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 1. nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa,
 2. zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím esteticky vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob,
 3. odstranit včas znehodnocené květinové dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa nebo na vsypové loučce, je provozovatel pohřebiště oprávněn to učinit sám, a po nájemci vyžadovat úhradu nákladů s tím spojené,
 4. neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy, nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
 1. Lavičky instalovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště (který stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.
 2. Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně nezasahovat. Všechna trvalá zeleň je majetkem provozovatele pohřebiště.
 3. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 2225 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, jako s věcí opuštěnou.
 4. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré údaje, změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona o pohřebnictví.
 5. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem 6 a 12 tohoto Řádu.
 6. Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku 2 tohoto Řádu.

 

Článek 11

Podmínky pro otevření hrobu

 

 1. Provozovatel pohřební služby smí otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti pro uložení lidských pozůstatků, nebo lidských ostatků, k provedení exhumace, popř. k jiným účelům, pokud provozovatel pohřebiště obdrží v dostatečném předstihu před samotným otevřením hrobu nebo hrobky:
  1. doklad o oprávnění k podnikatelské činnosti v oblasti provozování pohřební služby a o oprávněnosti vykonávat podnikatelskou činnost technické služby-práce při kopání hrobů na pohřebištích (výpis z živnostenského rejstříku),
  2. prohlášení, že uvedené práce zajistí provozovatel pohřební služby na vlastní náklad, vlastními zaměstnanci (musí být min. dva) a s použitím vlastních pomůcek i nářadí a na vlastní odpovědnost,
  3. osvědčení o získání profesní kvalifikace Hrobník nebo potvrzení o absolvování školení hrobníků od zaměstnance provozovatele pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat,
  4. doklad o ověření znalostí předpisů BOZP a PO,
  5. návrh na protokolování předání pracoviště před i po pohřební včetně fotografií příslušného hrobového místa před jeho otevřením a fotografie bezprostředně sousedících hrobů,
  6. kopii té části smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřební služby a vypravovatelem pohřbu o vypravení pohřbu, která přikazuje pohřbít do příslušného hrobového místa.
 2. Otevřít hrob nebo hrobku smí také provozovatel pohřebiště.
 3. Zaměstnanec pohřební služby, který bude hrob nebo hrobku otevírat, musí být provozovatelem pohřebiště seznámen s Řádem pohřebiště, místními podmínkami a s jinými informacemi nezbytnými pro bezpečné a nezávadné otevření hrobu nebo hrobky.
 4. Provádí-li otevření hrobu nebo hrobky zaměstnanec provozovatele pohřební služby, provozovatel pohřebiště je oprávněn kdykoli:
  1. zkontrolovat průběh prací, stav výkopu a pažení, dohlédnout na zabezpečení vykopané hrobové jámy proti pádu třetí osoby a přítomnost druhého pracovníka provozovatele pohřební služby,
  2. požádat o přerušení prací; v takovém případě je zaměstnanec provozovatele pohřební služby povinen práce neprodleně pozastavit.
 5. Otevření hrobu, u něhož neuplynula tlecí doba od posledního pohřbení, je možné provést jen tehdy, pokud příslušná krajská hygienická stanice povolila manipulaci s nezetlelými lidskými ostatky.
 6. Provozovatel pohřebiště může odmítnout otevření hrobu nebo hrobky, jsou-li k tomu závažné důvody, např. bezprostřední blízkost vzrostlého stromu, u něhož by musely být přerušeny hlavní kořeny (což by vedlo k narušení stability stromu), pokud je pohřebiště a jeho porost v nepříznivém stavu v důsledku vichřic, dešťových srážek, nebo pokrytí povrchu sněhem a ledem.
 7. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřenou zeminou ve výši minimálně 1,2 m.  
 8. Provozovatel pohřebiště zajistí při otevření hrobu a hrobky provoz na pohřebišti tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
 9. Náklady vzniklé provozovateli pohřebiště v souvislosti s otevřením hrobu nebo hrobky hradí ten, kdo o otevření požádal. Provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté výše uvedené a další související služby.
 

Článek 12

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 1. ke zřízení hrobových zařízení je nutný písemný souhlas provozovatele, před zahájením jakýchkoli prací musí být k místu uzavřena platná nájemní smlouva,
 2. vlastník i právnická nebo fyzická osoba, jíž bylo provedení práce zadáno (dále jen zhotovitel), je povinen se řídit pokyny provozovatele, zejména pokud jde o rozměry, tvar hrobového zařízení nebo druh použitého materiálu, o likvidaci odpadu, ukládání zeminy apod., dále informovat provozovatele o rozsahu prováděných prací a před zahájením prací se prokázat zakázkovým listem, ve kterém musí být všechny náležitosti.
 3. za hrobové zařízení se považují jednotlivé kusy rámů, soklů, přepážek, sloupků, kostek, pomníková těla, krycí desky včetně epitafních, základy pomníků a rámů, které jsou spolu pevně spojeny čepy, konzolami apod. Tato hrobová zařízení se považují za věci movité.
 4. za hrobové doplňky se považují volné nápisní a předložní desky včetně konzol, dále vázy, urny, svítilny, mísy, nášlapné kameny apod.,
 5. s hrobovým zařízením je oprávněn disponovat pouze jeho vlastník. V případě úmrtí vlastníka přechází toto právo na jeho dědice, který předloží pravomocné rozhodnutí o dědictví.
  1. Pro zhotovení hrobového zařízení platí tyto zásady:
 1. základy musí být provedeny podle půdorysných rozměrů díla a hloubka je určena s ohledem na klimatické vlivy, které mohou způsobovat promrzání a vysychání základové půdy, minimálně však 600 mm pod úroveň terénu, ve zvláště nepříznivých podmínkách u jemnozrnných jílů až 1 metr,
 2. při založení základů se musí brát ohled na možnost porušení základů kořeny stromů apod., kde se minimální hloubky výše uvedené zvyšují,
 3. u náhrobků nesmí základová deska zasahovat do profilu výkopu hrobu, 
 4. základy památníků a náhrobků musí být navrženy z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů, např. z prostého nebo vyztuženého betonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.,
 5. přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
 6. vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
  1. V průběhu všech prací je zhotovitel povinen dodržovat zásady piety, dle pokynů provozovatele ochranu hřbitovní zeleně, udržování pořádku a skladování potřebného materiálu na místech a způsobem určeným provozovatelem pohřebiště. Znehodnocený stavební materiál, zbytky hrobového zařízení a vykopaná zemina musí být pravidelně odváženy na skládku mimo pohřebiště na náklady zhotovitele. Tento odvoz musí být ukončen nejpozději před ukončením prací.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
  3. Nesmí být omezena průchodnost cest na pohřebišti a přístup k jednotlivým hrobovým místům. Provozovatel může určit podmínky používání komunikací.
  4. Při ukončení všech prací je nájemce hrobového místa nebo jím pověřený zhotovitel povinen uvést okolí hrobového místa do původního stavu. Ukončení prací je nájemce povinen ohlásit provozovateli pohřebiště a je povinen uhradit náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu, včetně odpadu biologicky nebezpečného, vzniklého při pracích na hrobovém místě, pokud tak neučinil na vlastní náklad sám. Spolu s tím nahlásí změny hrobového zařízení, zakládající povinnost změnit, či doplnit předepsanou evidenci. Totéž platí při likvidaci hrobového zařízení.
  5. Vybudované hrobové zařízení nesmí být odstraněno bez vědomí provozovatele. Bez jeho písemného souhlasu také nelze z pohřebiště odnášet nebo odvážet hrobové zařízení nebo jeho části, ani je jinak přemisťovat.
  6. Na veřejném pohřebišti je zakázána výstavba hrobek. Tlecí doba v původních hrobkách není stanovena, pokud není manipulováno přímo s lidskými ostatky. Pokud by tato manipulace byla nutná, musí být přihlédnuto ke stanovené tlecí době, příp. si vyžádat stanovisko krajského hygienika. Nově ukládané rakve se řídí platnými normami pro rakve pro pohřbení v hrobce.

 

Článek 13

Zeleň na pohřebišti

 

 1. Veřejné pohřebiště je registrovaný významný krajinný prvek (VKP) č. 004 „Hřbitov u Vítkovického nádraží“
 2. Provozovatel může dle svého uvážení a bez souhlasu nájemce odstranit vysázené dřeviny, které vykazují znaky vzrostlých stromů a mohly by v budoucnu způsobovat škody na majetku a ohrožovat bezpečnost návštěvníků.
 3. Likvidovat veškerou zeleň lze jen při dodržení Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, v patném znění a Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení tohoto zákona, v platném znění.
 4. Veškerá trvalá zeleň vysazená na pohřebišti se stává majetkem provozovatele.
 5. Nájemce ani návštěvník není oprávněn provádět jakékoli zásahy do vzrostlé zeleně bez souhlasu provozovatele.

 

Článek 14

Sankce

 

 1. Porušení tohoto Řádu bude postihováno podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích jako přestupek proti veřejnému pořádku, zvláště pokud fyzická osoba poruší podmínky uložené v tomto Řádu při konání pohřbu nebo pietního aktu.
 2. Přestupku se dopustí také ten, kdo dle zákona o pohřebnictví
  1. v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky na pohřebišti způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
  2. v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře na pohřebišti konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
  3. v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře na pohřebišti hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci. Za přestupky uvedené výše lze uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč ve smyslu § 26 zákona o pohřebnictví.

 

Článek 15

Omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště

 

Z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště žádné omezení nevyplývá.

Článek 16

Ostatní ustanovení

 

 1. Právní vztahy neupravené tímto Řádem, vztahující se k provozování pohřebiště, se řídí Zákonem o pohřebnictví.
 2. Pokud se písemný styk provádí doručenkou na adresu nájemce místa na pohřebišti, platí fikce doručení uplynutím posledního dne úložní lhůty u pošty.
 3. Kontrolu dodržování tohoto Řádu provádí ÚMOb Vítkovice, odbor KSDaHS, městská policie a provozovatel pohřebiště.
 4. Výjimky z Řádu pohřebiště dle individuální žádosti může schválit provozovatel pohřebiště.
 5. Pokud pohřebiště, nebo jeho část, včetně hrobových zařízení, jsou zapsány v seznamu kulturních památek, nebo se nacházejí na území památkového zájmu, či jsou v seznamu válečných hrobů a pohřebišť vztahují se na péči o ně zvláštní právní předpisy.

 

 

Článek 17

Zrušující ustanovení

 

Tímto novým Řádem pohřebiště se ruší Řád veřejného pohřebiště, účinný od 01.01.2020.

 

 

Článek 18

Účinnost

 

 1. Tento „Řád veřejného pohřebiště v Ostravě-Vítkovicích“ nabývá účinnost dne 1.12.2023.
 2. Řád veřejného pohřebiště bude vyvěšen na úřední desce ÚMOb Vítkovice po dobu 15 dnů a po celou dobu platnosti tohoto Řádu musí být vyvěšen na pohřebišti na místě obvyklém.

 

Richard Čermák, starosta MOb Vítkovice

Petr Menšík, místostarosta MOb Vítkovice