Menu
Můj účet
Přihlášení uživatele
Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Zaregistrujte se.

Časté dotazy

m nárok na pracovní volno při úmrtí?

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. Vám zajišťuje k vyřízení pohřbu pracovní volno s náhradou mzdy:

 • na dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • na jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče (tchyně, tchán) a sourozence (švagr, švagrová) manžela i manžela svého sourozence a na další den, jestliže je pracovník vypravovatelem pohřbu těchto osob,
 • na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka, jakož i prarodiče manžela, popř. jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným nejbližším příbuzným, ale žila s pracovníkem v době úmrtí v domácnosti a na další den, jestliže pracovník obstarává pohřeb těchto osob

 

Kdo má nárok na vdovský (vdovecký) důchod?

Uplatnit nárok na tento důchod mohou oprávněné osoby dle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (vdova/vdovec).

K vyřízení žádosti je nutné doložit:

 • občanský průkaz vdovy (vdovce), tj. žadatele
 • oddací list (originál)
 • úmrtní list
 • rozhodnutí o přiznání důchodu obou manželů
 • u zemřelých, kterým dosud nebyl přiznán žádný důchod, je nutno dále předložit všechny doklady týkající se zemřelého, které jsou nezbytné pro uplatnění nároku na starobní či plný nebo částečný invalidní důchod.

Kde je možno požádat o sepsání žádosti?

Osoba oprávněná může požádat o sepsání žádosti o tento důchod u zaměstnavatele, u něhož zemřelý(á) pracoval(a).

V případě, že zemřelý byl důchodce, osoba samostatně výdělečně činná, zaměstnanec malé organizace (do 25 zaměstnanců) nebo nebyl zaměstnán, požádá osoba oprávněná o sepsání žádosti u Okresní správy sociálního zabezpečení.  

 

Kdo má nárok na pohřebné? 

Nárok na dávku státní sociální podpory - pohřebné má pouze osoba, která vypravila pohřeb dítěti, které bylo ke dni úmrtí nezaopatřeným dítětem, nebo osobě, která byla ke dni úmrtí rodičem nezaopatřeného dítěte a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

K vyřízení žádosti je nutno doložit:

 • průkaz totožnosti žadatele
 • rodný list dítěte, případně další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte
 • pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let:         

            potvrzení o studiu nebo
            potvrzení o zdravotním stavu nebo
            potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo
            potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.

 • úmrtní list
 • fakturu za vypravení pohřbu
 • doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení, tj. doklad o zpopelnění nebo doklad o pohřbení do hrobu

Kde je možno o dávku požádat?

O pohřebné se žádá na kontaktních místech pro státní sociální podporu Úřadu práce dle místa trvalého bydliště platitele pohřbu.